انسانم آرزوست

انسانم آرزوست …
واکسن کرونا بخرید !!!!
دلمون برای روزهای اینجوری تنگ شده 😑
ای دورت بگردم مامان مهربون 😘😘😘😘
قربون اون چروکای صورت خوشگلت 😘😘😘
دورت بگردم الهی مردم برات